Home

De samenleving is in verandering. Dit brengt een toenemende noodzaak tot herdefiniëring van maatschappelijke uitgangspunten en systemen met zich mee. Er is behoefte aan taal zonder normerende effecten, aan modellen en systemen die eerlijk en transparant zijn en mensen niet in hokjes plaatsen, aan nieuwe vragen en nieuwe manieren van bevragen om tot waarheidsvinding komen.

In een samenleving die steeds pluriformer wordt ontstaat een doorlopende uitwisseling van ideeën en inspiratiebronnen. Niemand bestaat volledig binnen één enkele wereld, als mensheid zullen we de verschillende werelden steeds opnieuw moeten definiëren. Tegelijkertijd zullen we moeten samenwerken vanuit onze verschillen. K56 is een culturele ontmoetingsplek – en een veilige plek – waar makers en deelnemers dit sámen kunnen onderzoeken. Waar ruimte wordt gegeven aan verschillende werelden en denkbeelden en de vraag: wat betekent dit voor de kunst? Waar het gesprek gevoerd wordt dat richting geeft aan het sociaal maatschappelijke en politieke discours. Waar de huidige samenleving in een ander perspectief kan worden bezien; in wat voor wereld willen wij leven?

K56 biedt een platform voor beeldende kunst. Makers en deelnemers kunnen hier hun talenten ontwikkelen. Er wordt gewerkt, gekookt en samen gegeten. Er is ruimte voor experiment, samenwerking en ontmoeting. Er is sprake van meerstemmigheid, een open vizier en dialoog. Wees welkom!

spoon-samen-eten-02

Beeld: Joanna Florek

“I think that most of us who are outside the mainstream are ‘world travellers’, as a matter of necessity and of survival. It seems to me that inhabiting more than one ‘world’ at the same time and ‘travelling’ between ‘worlds’ is part and parcel of our experience and our situation”

— Maria Lugones: ‘Playfulness, “World”-Travelling and Loving Perception’

K56

K56 is een afgeleide van KVK56988699, het inschrijfnummer van de organisatie bij de Kamer van Koophandel. Na het vertrek van de oprichter en voormalig directeur moest Spatie een nieuwe naam zoeken. Door te verwijzen naar het KvK-nummer laten we zien dat we weliswaar verder gaan onder een nieuwe naam, maar dat we in essentie nog steeds zijn wie we altijd al waren.

Waarom een nummer als naam? In de jaren 80 en 90 typeerde de popmuziek zich door het veelvuldig gebruik van nummers in naamsaanduidingen, denk bv. aan U2 en UB40. Het gebruik van nummers benadrukte de anonimisering van een geautomatiseerd systeem en het individu. In de huidige tijd heeft het nummer een andere functie gekregen. Het nummer benadrukt nu juist het punt waar zich de meest intieme relatie met het systeem bevindt. Het systeem waar niemand meer anoniem is en waar collectiviteit als idealisme weer opgang maakt. Relaties zijn complex geworden, we zitten op oneindig veel manieren verknoopt in een complex sociaal ecosysteem. Engagement is geen vrije keuze meer. Wat je bent is waar je je bevindt in het netwerk. De verwijzing naar het KVK-nummer vertegenwoordigt voor ons dan ook het punt waar de relatie met de samenleving het meest fundamenteel is.

high-horse-meme-locatie-motel-spatie

VACATURE

K56 in Arnhem zoekt 3 nieuwe Bestuursleden!

K56 in Arnhem zoekt 3 nieuwe Bestuursleden | 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 03-06-2021

Over K56
K56 is een multidisciplinaire werkplaats en ontmoetingsplek waar experiment, ontwikkeling en een meerstemmig geluid centraal staan. K56 biedt een platform voor beeldende kunst. Makers en deelnemers kunnen hier hun talenten ontwikkelen. Er is ruimte voor experiment, samenwerking en ontmoeting. Er wordt gewerkt, gekookt en samen gegeten. Er is sprake van diversiteit, een open vizier en dialoog. We werken samen vanuit onze verschillen, met behoud van eigenheid en vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid.
De naam K56 is een afgeleide van KVK56988699, het inschrijfnummer van de organisatie bij de Kamer van Koophandel. K56 bestaat uit drie commissies en één werkgroep:

  • Under The Table: vanuit onderzoeks- en publieksprogrammering wordt gewerkt aan het herdefiniëren van maatschappelijke uitgangspunten en systemen.
  • Public & Projects: platform waar beeldende kunst wordt gepresenteerd, events georganiseerd en kunstenaars/kunstacademiestudenten kunnen experimenteren en hun talenten ontwikkelen.
  • Kids & Neighbors: verzorgt het kunstparticipatieprogramma van K56 en werkt samen met vele partners uit de wijk.
  • O-theek: flexibele culturele werkplaats aan het Hisveltplein 21 in de Arnhemse wijk Presikhaaf.

Check voor meer informatie en een uitgebreide beschrijving de website van K56: www.56988699.org.

Bestuur K56
K56 heeft momenteel een tijdelijk tussenbestuur en is per direct op zoek naar een nieuw permanent bestuur bestaande uit 3 personen. De rol van het bestuur is voorwaardenscheppend en beleidsvormend; een betrokken bestuur dat op hoofdlijnen opereert. De drie commissies en de werkgroep werken zelfstandig binnen de vastgestelde bevoegdheden en geven input aan de ontwikkeling van nieuw beleid. Het bestuur wordt in haar taken ondersteund door een Bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris geeft invulling aan het zakelijk beleid en is aanspreekpunt voor keyholders, stakeholders en subsidiegevers.

Het nieuwe bestuur zal vier keer per jaar bijeenkomen, waarvan twee keer fysiek en twee keer digitaal. Tijdens de fysieke vergaderingen zal het bestuur ook vertegenwoordigers van de commissies en de werkgroep spreken (deze gesprekken zijn deels in het Engels). Bestuursleden nemen voor 4 jaar zitting in het bestuur, met een mogelijke herbenoeming van 2 of 4 jaar. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur. De functie van Bestuurslid is onbezoldigd.

Profiel Bestuurslid K56

In het nieuwe bestuur zullen de volgende 3 profielen vertegenwoordigd zijn:

Kunst: vanuit kunst nieuwe manieren zoeken om de wereld om ons heen (kritisch) te bevragen en tot waarheidsvinding te komen.
Sociaal: in een samenleving die steeds pluriformer wordt is het belangrijk dat we samenwerken vanuit onze verschillen, maar ook dat we solidair zijn aan elkaar.
Meerstemmigheid/activisme: binnen K56 speelt meerstemmigheid en activisme een belangrijke rol, maar wel altijd vanuit een veilige setting.

Personen met aantoonbare bestuurlijke ervaring, dan wel financiële kennis/ervaring willen we vragen om binnen het nieuw te vormen bestuur respectievelijk de rol van Voorzitter en Penningmeester te gaan vervullen.

Voorts willen we in het nieuwe bestuur graag de volgende kwaliteiten en ambities terugzien:

  • Meehelpen aan het toekomstbestendig maken van K56, zowel organisatorisch als financieel
  • Interesse hebben en voldoende op de hoogte zijn van het culturele speelveld in Arnhem en de rol die K56 daarbinnen speelt
  • Onafhankelijke, positief-kritische houding in oordeelvorming, belangenafweging en besluitvorming
  • Beschikking over een relevant netwerk, dat de organisatie verder kan helpen

Voor inhoudelijke vragen kunnen kandidaten contact opnemen met Maika Eggink, Bestuurssecretaris van K56 (mail: maika.eggink@gmail.com). Ben je geïnteresseerd in de functie van Bestuurslid bij K56, mail dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 3 juni naar maika.eggink@gmail.com. Geef daarin ook aan welke specifieke taken/verantwoordelijkheden je ambieert binnen het bestuur. De gesprekken staan gepland op 9 juni (avond) en 10 juni (middag).

We kijken er naar uit van je te horen!