Vacatures

K56 in Arnhem zoekt 2 nieuwe Bestuursleden!

Met ingang van september 2022 | Voor 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een onbezoldigde functie

Over K56

K56 is een platform voor beeldende kunst in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Vanuit een organisatie met zelfsturende teams werkt een grote groep keyholders samen vanuit verschillende praktijken/interesses. Makers en deelnemers kunnen hier hun skills en talenten op collaboratieve wijze verder ontwikkelen. Er wordt samengewerkt op verschillende vlakken; als een gedeelde werkplek, binnen diverse wijkprojecten maar ook als ontmoetingsplek waar samen wordt gekookt en gegeten. Met meerstemmigheid en openheid als belangrijke waarden probeert K56 een dialoog aan te gaan; met elkaar en met de (directe) omgeving. Er wordt gezocht naar manieren om dominante denkbeelden te bevragen, te bespelen en te bewerken. Kunst wordt gezien als een ruimte waarin op experimentele en collaboratieve wijze deze dialoog gevoerd en gevierd kan worden.

K56 werkt vanuit 3 commissies en een Makerscollectief waarin verschillende keyholders samenwerken. Iedere commissie heeft een eigen focus en programma.

 • under The Table: werkt middels onderzoeks- en publieksprogrammering aan herdefiniëring van maatschappelijke uitgangspunten en systemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van memes als nieuwe manier om de werkelijkheid te bevragen. De residency neemt een essentiële plek in; A.I.R. brengen kennis, ervaringen en werelden mee en leveren input aan de programmering, maar ook aan de dynamiek van de organisatie.

 • Public & Projects: is een platform waar beeldende kunst wordt gepresenteerd, plaats van handeling is de Projectspace in BIEB3000. Kunstenaars en kunstacademiestudenten krijgen de mogelijkheid te experimenteren en hun talent te ontwikkelen. In samenwerking met volkskeuken Sofreh organiseert P&P maaltijden voor kunstpubliek en bewoners van de wijk alsook conceptdiners waarbij creatieve ruimte wordt geboden rondom eetcultuur.

 • Kids & Neighbours: staat voor het kunstparticipatieprogramma van K56. Het programma wordt verzorgd door Collectief Koppig, in samenwerking met verschillende partners uit de wijk. Binnen het kunstparticipatieprogramma staan de vragen van deelnemers en buurtbewoners centraal. Door samenwerking met cultuurinstellingen en kunstenaars uit andere wijken wordt de ruimte tussen de wijk en de stad verkleind.

 • BIEB3000: bestaat uit een diverse club van autonoom kunstenaars, (grafisch) vormgevers en sociaal artistiek werkers. Naast hun individuele beroepspraktijk bouwen zij als collectief aan de fysieke plek BIEB3000, waarbij zij vanuit het belang van de groep en de lokale gemeenschap denken.

K56 werkt vanuit de wijk Presikhaaf in Arnhem. Er wordt samengewerkt met verschillende partijen uit de directe omgeving, bv. op het gebied van kinderprogrammering of buurtsamenwerking (programma K&N). K56 ziet kunst en cultuur als een breedgedragen gedeelde waarde in Presikhaaf. uTT is het onderzoeksplatform van K56; via verschillende programma’s en projecten wordt de verhouding tussen de dagelijkse kunstpraktijk binnen een organisatie als K56 en verschillende vormen van kunst en samenleven onderzocht.

Bestuur K56

K56 heeft momenteel een bestuur van 3 personen. Wegens het vertrek van één van de bestuursleden én omdat we op termijn willen groeien naar een groter bestuur, zijn we op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden! De rol van het bestuur van K56 is vooral voorwaardenscheppend en beleidsvormend; een betrokken bestuur dat op hoofdlijnen opereert. De drie commissies en de werkgroep werken zelfstandig binnen de vastgestelde bevoegdheden en geven input aan de ontwikkeling van nieuw beleid. Het bestuur wordt in haar taken ondersteund door een Bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris geeft invulling aan het zakelijk beleid en is aanspreekpunt voor keyholders, stakeholders en subsidiegevers.

Het bestuur komt 5 keer per jaar bijeen, fysieke en digitale bijeenkomsten worden afgewisseld. Tijdens de fysieke vergaderingen zal het bestuur ook periodiek vertegenwoordigers van de drie commissies en het Makerscollectief spreken (deze gesprekken zijn deels in het Engels). Bestuursleden nemen voor 4 jaar zitting in het bestuur, met een mogelijke herbenoeming van 2 of 4 jaar. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur. De functie van Bestuurslid is onbezoldigd.

Profiel Algemeen Bestuurslid en Penningmeester

Het bestuur van K56 is per direct op zoek naar een Algemeen bestuurslid en een Penningmeester om het bestuur te versterken!

In het bestuur zijn de volgende 3 profielen vertegenwoordigd:

 1. Kunst: vanuit kunst manieren zoeken om de wereld om ons heen (kritisch) te bevragen, te vieren en samen te komen.
 2. Sociaal: in een samenleving die steeds meer precair wordt is het belangrijk dat we samenwerken vanuit onze verschillen en solidariteit.
 3. Meerstemmigheid/activisme: binnen K56 speelt meerstemmigheid en activisme een belangrijke rol, waardoor een nadruk ligt op onderhandeling en dialoog.

Voorts willen we in het bestuur graag de volgende kwaliteiten en ambities terugzien:

 • Meehelpen aan het toekomstbestendig maken van K56, zowel organisatorisch als financieel
 • Interesse hebben en voldoende op de hoogte zijn van het culturele speelveld in Arnhem en de rol die K56 daarbinnen speelt
 • Onafhankelijke, positief-kritische houding in oordeelvorming, belangenafweging en besluitvorming
 • Beschikking over een relevant netwerk, dat de organisatie verder kan helpen
 • Bijdragen aan een meerstemmigheid en verschillende perspectieven

Personen met aantoonbare financiële kennis/ervaring willen we vragen om zich beschikbaar te stellen voor de rol van Penningmeester!

Gevraagde kwaliteiten Penningmeester:

 • Opstellen van de jaarbegroting van K56, die ook dient voor de meerjaren subsidieaanvraag bij de gemeente Arnhem
 • Maken van het financieel jaarverslag
 • Commissies en werkgroep ondersteunen bij vragen/problemen op het gebied van financiën en elk kwartaal controle en verwerking van de door hen aangeleverde administratie/boekhouding
 • Commissies helpen met het opstellen van een begroting voor afzonderlijke subsidie- en fondsaanvragen (anders dan die voor de gemeente Arnhem)

Voor inhoudelijke vragen kunnen kandidaten contact opnemen met Maika Eggink, Bestuurssecretaris van K56 (mail: maika.eggink@gmail.com). Ben je geïnteresseerd in de functie van Algemeen Bestuurslid dan wel de functie van Penningmeester bij K56, mail dan je motivatie en CV naar maika.eggink@gmail.com.

We hopen van je te horen!

Met vriendelijke groet,
Maika Eggink
namens het bestuur van K56